Applications Qa Supervisor

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 – 25,000 บาท

รายละเอียดงาน

– ควบคุมดูแลระบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้สอดคล้องต่อข้อกำหนดลูกค้า และกฎหมาย

– ตรวจสอบและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลด้านคุณภาพของการผลิต

– พัฒนาระบบเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (SOP) และวิธีการทำงาน (WI)

– ประยุกต์ใช้ระบบหรือเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ

– ร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา พร้อมกำหนดติดตามแนวทางการแก้ไขและป้องกัน

– ควบคุม ดูแลระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

– อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

** ปฏิบัติงานที่บริษัท 5 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-33 ปี
  2. การศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานในกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
  6. มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO:9001 , GMP , FSSC
  7. **เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

APPLY POSITION