ประธานกรรมการอิสระ

บทบาทหน้าที่หลักของประธานกรรมกาอิสระมีดังนี้

  • ประสานงานระหว่างกรรมการอิสระและฝ่ายจัดการ
  • มีอำนาจเรียกประชุมกรรมการอิสระ
  • จัดประชุมและกำหนดวาระของการประชุมเป็นการภายในของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ (executive sessions) รวมถึงสื่อสารข้อเสนอแนะจากการประชุมให้แก่ฝ่ายบริหาร
  • สื่อสารกับกรรมการอิสระอื่น ๆ เพื่อสอบถามว่ากรรมการอิสระมีหัวข้อที่ต้องการนรวมเข้าในวาระการประชุมหรือไม่
  • ประสานงานกับประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อจัดทำหัวข้อการประชุมคณะกรรมการและให้แน่ใจว่าคณะกรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมะสม
  • แนะนำที่ปรึกษาจากภายนอกให้แก่คณะกรรมการหากจำเป็นหรือสมควร
  • เป็นที่ปรึกษาและตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นใหญ่ตามได้รับแจ้ง

ประธานกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม่สามรถเข้าร่วมประชุมกรรมการได้ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี