นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

Position
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

52 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

29 เมษายน 2565

Educations
 • MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Training/Seminar
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25 (บยส.25)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน.13)
 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Brain) รุ่นที่ 1/2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.)
Working Experience
กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ (เวียดนาม) จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 – 2565 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 12
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
Relevant Position in Non-Listed Company
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
ไม่มี  
Relation among Family with other Directors and Executives
ไม่มี

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

Position
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
Age

51 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

24 เมษายน 2563

Educations
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 
 • The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles 
 • รัฐประศาสน์ศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
Training/Seminar
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Working Experience
กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2558 – 2561 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2555 – 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2554 – 2555 ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2552 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2551 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2550 – 2551 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Relevant Position in Non-Listed Company
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
ไม่มี  
Relation among Family with other Directors and Executives
ไม่มี

นาย อนิล กุมาร์ โคลิ

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค
Age

62 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

24 เมษายน 2563

Educations
 • ประกาศนียบัตร สาขาจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย Pune, ประเทศอินเดีย
 • เทคโนโลยีบัณฑิต (เคมี) Harcourt Butler Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur, ประเทศอินเดีย
Training/Seminar
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ประเทศไทย
Working Experience
กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558 รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด PET, บริษัท อินโดรามาโพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
2541 – 2556 รองประธานกรรมการ, บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
Relevant Position in Non-Listed Company
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, Combi-Pack Sdn.Bhd, ประเทศมาเลเซีย
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด, ประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด, ประเทศอินเดีย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
ไม่มี  
Relation among Family with other Directors and Executives
ไม่มี