นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
Age

40 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

29 เมษายน 2565

Educations
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School City University, ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมโยธา University College London, ประเทศอังกฤษ
 
Training/Seminar
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (214/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
 
Working Experience
2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
2561 – 2565 กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด, ประเทศอินเดีย
2558 – 2565 ประธานกรรมการ, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
2556 – 2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, European Special Situation, La Salle Investment Management, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
2543 – 2556 ผู้ช่วย, European Distressed Debt Acquisition, Colony Capital, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
2540 – 2543 นักวิเคราะห์, ส่วนงานวาณิชธนกิจ, Credit Suisse Securities, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
Relevant Position in Non-Listed Company
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, Combi-Pack Sdn.Bhd, ประเทศมาเลเซีย
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด, ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
ไม่มี  
Relation among Family with other Directors and Executives
 • สามี นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา (กรรมการ) และ
 • พี่เขย นายยาโชวาดัน โลเฮีย (ประธานกรรมการ)
 

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเทศไทย
Age

64 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

29 เมษายน 2565

Educations
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรม เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Training/Seminar
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (51/2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
Working Experience
2528 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย, บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
Relevant Position in Non-Listed Company
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด, ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
 • 7,560,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.32
Relation among Family with other Directors and Executives
ไม่มี

นาย เจ แนร์

Position
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศอินเดีย
Age

54 years

First Appointment Date

1 มิถุนายน 2566

Last Appointment Date

-

Educations
 • Post Graduate Diploma in Business Management from IMSPR Delhi
 • B.Com (Hons), Delhi University, India
Training/Seminar
Management Program from Insead, Barcelona
Working Experience
2023 - Present CEO, TPAC Packaging India Private limited
2019 - 2023 Managing Director, Weener Empire Plastics Private Limited
2012 - 2019 Business Head - IMEA, Henkel Adhesives Technology
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
Relevant Position in Non-Listed Company
2019 - 2023 Managing Director, Weener Empire Plastics Private Limited

นาย นิมิต คิชอ บาเทีย

Age

39 years

First Appointment Date

-

Last Appointment Date

-

Educations
Bachelor of Arts - Indiana University, Bloomington, USA
Working Experience
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
None
Relevant Position in Non-Listed Company

นาย อนิล กุมาร์ โคลิ

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค
Age

62 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

24 เมษายน 2563

Educations
 • ประกาศนียบัตร สาขาจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย Pune, ประเทศอินเดีย
 • เทคโนโลยีบัณฑิต (เคมี) Harcourt Butler Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur, ประเทศอินเดีย
Training/Seminar
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ประเทศไทย
Working Experience
กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558 รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด PET, บริษัท อินโดรามาโพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
2541 – 2556 รองประธานกรรมการ, บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
Relevant Position in Non-Listed Company
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, Combi-Pack Sdn.Bhd, ประเทศมาเลเซีย
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด, ประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด, ประเทศอินเดีย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
ไม่มี  
Relation among Family with other Directors and Executives
ไม่มี

นาย วิชาล อากาลวาล

Position
ประธานเจ้าหน้าที่่บริหารการเงินกลุ่่มบริษัท
Age

44 years

First Appointment Date

11 สิงหาคม 2565

Last Appointment Date

-

Educations
 • Master of Business Administration ( MBA), University of Pune
 • Bachelors: Bachelors in Engineering
Working Experience
2021 - Present Group Financial Officer, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
2007 - 2021 Head of M&A, Sterlite Technologies Ltd.
2004 - 2007 Group Leader - Corporate Strategy, Ashok Minda Group
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
None
Relevant Position in Non-Listed Company
None
(%) Shares Possession
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None