นาย อนิล กุมาร์ โคลิ

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค
Age

62 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

24 เมษายน 2563

Educations
  • ประกาศนียบัตร สาขาจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย Pune, ประเทศอินเดีย
  • เทคโนโลยีบัณฑิต (เคมี) Harcourt Butler Technological Institute มหาวิทยาลัย Kanpur, ประเทศอินเดีย
Training/Seminar
  • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ประเทศไทย
Working Experience
กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558 รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด PET, บริษัท อินโดรามาโพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
2541 – 2556 รองประธานกรรมการ, บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
Relevant Position in Non-Listed Company
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, Combi-Pack Sdn.Bhd, ประเทศมาเลเซีย
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด, ประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด, ประเทศอินเดีย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
ไม่มี  
Relation among Family with other Directors and Executives
ไม่มี