นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

Position
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
Age

51 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

24 เมษายน 2563

Educations
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 
  • The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles 
  • รัฐประศาสน์ศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
Training/Seminar
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Working Experience
กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2558 – 2561 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2555 – 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2554 – 2555 ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2552 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2551 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2550 – 2551 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
Relevant Position in Non-Listed Company
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
ไม่มี  
Relation among Family with other Directors and Executives
ไม่มี