นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
Age

40 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

29 เมษายน 2565

Educations
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Mathematical Trading and Finance, Cass Business School City University, ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมโยธา University College London, ประเทศอังกฤษ
 
Training/Seminar
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (214/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
 
Working Experience
2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
2561 – 2565 กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด, ประเทศอินเดีย
2558 – 2565 ประธานกรรมการ, บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
2556 – 2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, European Special Situation, La Salle Investment Management, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
2543 – 2556 ผู้ช่วย, European Distressed Debt Acquisition, Colony Capital, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
2540 – 2543 นักวิเคราะห์, ส่วนงานวาณิชธนกิจ, Credit Suisse Securities, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
Relevant Position in Non-Listed Company
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, Combi-Pack Sdn.Bhd, ประเทศมาเลเซีย
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Sun Packaging Systems (FZC), ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด, ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
ไม่มี  
Relation among Family with other Directors and Executives
  • สามี นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา (กรรมการ) และ
  • พี่เขย นายยาโชวาดัน โลเฮีย (ประธานกรรมการ)