นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

Position
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

52 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

29 เมษายน 2565

Educations
  • MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Training/Seminar
  • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25 (บยส.25)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน.13)
  • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Brain) รุ่นที่ 1/2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.)
Working Experience
กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ (เวียดนาม) จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 – 2565 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 12
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
Relevant Position in Non-Listed Company
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
ไม่มี  
Relation among Family with other Directors and Executives
ไม่มี