นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

Position
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

65 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

23 เมษายน 2564

Educations
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
 
Training/Seminar
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546
 • ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 18/2548)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
 • วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556
 • วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” BRAIN รุ่น 2/2561
 • Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.
 • Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.
Working Experience
2562 – 2563 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปุ๋ยเอ็นเอฟซี
2559 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. พลาสติค และ หีบห่อไทย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย
2558 – 2563 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2554 – 2563 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2548 – 2563 กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2545 – 2563 รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เนอวานา ดีเวอลอปเม้นท์
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
Relevant Position in Non-Listed Company
2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ., ฟู้ดโมเม้นท์
2559 – 2564 กรรมการ บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
ไม่มี      
Relation among Family with other Directors and Executives
ไม่มี