ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
 • กำหนดให้เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และ/หรือการบริหารในแต่ละวันเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
 • บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 • กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ
 • เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท
 • รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
 • เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานด้านจรรยาบรรณและความโปร่งใส
 • เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการกำหนดจุดยืนการเป็นองค์กรมหาชน
 • เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
 • กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าแก่องค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคคลากรและผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ของสภาวะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัท
 • เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ในทุกกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อส่งผลให้เกิดมูลค่าต่อองค์กร
 • จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำ
 • จัดให้มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ปรับเปลี่ยน ลดหรือหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง กำหนดบทลงโทษทางวินัยของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการให้ออกจากตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้างตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งที่สูงกว่า ซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 • อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท และรายการปรับโครงสร้างหนีข้องหนี้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือหนี้ระยะยาว จำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาท
 • มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทน การมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท การ มอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท