พนักงาน

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น  เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม  การใช้  และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ  ทำลาย  ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้

1.วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                   1.1  เพื่อใช้ดำเนินการตามคำขอของพนักงาน ก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งพนักงานเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ  เช่น จัดทำสัญญาจ้างงาน บันทึกข้อตกลง การปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท  การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน  การโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่ง  การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลงโทษตักเตือนตามกฎระเบียบข้อบังคับ  การพิจารณาตำแหน่งงานและค่าตอบแทน การบริหารและการดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน (ตามฐานความยินยอม Consent และการปฏิบัติตามสัญญา Contract)

1.2  เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ (ตามฐานกฎหมาย Legal Obligation และฐานชอบด้วยกฎหมาย Legitimate Interest)

                   1.3  เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลการศึกษาวิเคราะห์และจัดสรรกำลังคน การพัฒนาพนักงาน การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงาน เช่น สถานพยาบาล  การดำเนินการเรื่องกิจกรรมพนักงาน  การบริหารด้านการเงินและงบประมาณ  การติดต่อภายใน การติดต่อกับบุคคลภายนอก  การดำเนินการต่างๆ ทางทะเบียน การมอบอำนาจ  การจัดทำหนังสือรับรอง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ  การจัดทำรายงาน  การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ/หน่วยงานกำกับดูแลการยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากพนักงาน  การวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน การติดต่อ ส่งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน  การระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน  และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ  การรักษาความปลอดภัย  การป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการทุจริต คดีหรือข้อพิพาทต่าง ๆ การดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน (ตามฐานความยินยอม Consent และชอบด้วยกฎหมาย Legitimate Interest)

                   1.4  เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย Legitimate Interest)

                   1.5  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามความยินยอมที่พนักงานได้ให้ไว้ในแต่ละคราว

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

                   2.1 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาพนักงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมาย

สมัครงานใบสมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน

                   2.2 ข้อมูลในการติดต่อกับพนักงาน เช่น ที่อยู่  E-mail  หมายเลขโทรศัพท์  ข้อมูลโซเชียลมีเดีย

                   2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของพนักงาน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส  สถานะทางทหาร

                   2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของพนักงาน ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและ ระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส  ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดา  ผู้รับผลประโยชน์  ตามที่พนักงานลงนามให้ความยินยอม  ทั้งนี้ก่อนการให้ข้อมูลกับบริษัท  จะให้พนักงานแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย

                   2.5 รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว หรือการบันทึกกล้อง CCTV

                   2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของพนักงาน เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา  สถาบัน/มหาวิทยาลัย  ประวัติการศึกษา  ประวัติการฝึกอบรม  ผลการศึกษา  ผลการทดสอบ สิทธิในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา และความสามารถอื่น ๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงที่พนักงานได้ให้แก่เรา

                   2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดของนายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ

                   2.8 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพนักงาน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ  ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกตุและวิเคราะห์ของเราและพนักงานของเราในระหว่างการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

                   2.9 ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรายงานหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

                   2.10 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน รายได้ ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน รายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนทางภาษี

                   2.11 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม การคุ้มครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับตามข้อบังคับและระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัท

                   2.12 บันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การทำงานล่วงเวลา การขาดและลางาน

                   2.13 ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน การเข้าประชุม การให้ความเห็น

                   2.14 ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบโครงข่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของเราและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                   2.15 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับบริษัท เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน

                   2.16 ข้อมูลที่พนักงานเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบแอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมินและเอกสารต่าง ๆ

                   2.17 สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของพนักงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

                   2.18 รายละเอียดของผู้ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

                   2.19 ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ และกรณีที่พนักงานขับขี่ยานพาหนะที่บริษัทฯ จัดหาให้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของพนักงานด้วย

                   2.20 ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทั้งในกรณีที่พนักงานประสบอุบัติเหตุในเวลางาน หรืออันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุอื่น ๆ

                   2.21 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน การดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการ การวิเคราะห์และการบริหารงานของบริษัท การดูแลพนักงานหลังพ้นสภาพการเป็นพนักงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ

                   2.22 ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ การสอบสวน การลงโทษทางวินัย

                   ทั้งนี้ หากพนักงานปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อเข้าทำสัญญาแก่เรา อาจทำให้การปฏิบัติงานตามสัญญาและสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการหรือบริการที1เราจัดไว้ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์

3.ข้อมูส่วนบุคคลชนิดพิเศษ

                   3.1  บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งในในนโยบายส่วนตัวนี้

    –  ข้อมูลสุขภาพ  เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจำตัว ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการจ่ายยา เพื่อการคุ้มครองแรงงาน การประเมินความสามารถในการทำงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  –  ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เพื่อใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การป้องกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น

   – ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรักษาประโยชน์

     โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น (เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือทรัพย์สิน)

  –  ความเชื่อด้านศาสนา  เชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ เพื่อประกอบการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงเพื2อใช้ในการบริหารจัดการด้านการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน

                                –  ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม และสวัสดิการของพนักงาน

                                 – ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดที่แพร่ระบาดในขณะนั้น เช่น การเจ็บป่วย การได้รับวัคซีนป้องกันหรือการรักษา

                    3.2  ในกรณีที่จำเป็นบริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้เบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน

                    3.3  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ซึ่งจะเก็บจากการหลักฐานที่ท่านนำมาแสดงหรือหรือท่านยินยอมให้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

4.การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

                   4.1  ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของพนักงาน พนักงานมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของพนักงานที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่พนักงานได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

                   4.2  หากพนักงานถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

5.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

                   5.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น  ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

                   5.2 บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ  เพื่อปฏิบัติตามสัญญาและตามระยะเวลาที่จำเป็นหลังจากสิ้นสุดการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว

                   5.3 บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของพนักงานไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการประมวลผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อสิทธิของพนักงานในการได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท

                   5.4 กรณีที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยขอความยินยอมจากพนักงาน บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าพนักงานจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอม  และบริษัทฯ ดำเนินการตามคำขอของพนักงานเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าพนักงานเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของพนักงานในอนาคตได้

                   5.5 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

6.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

                     6.1  นิติบุคคลอื่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร  การจ้างงาน การรักษาความปลอดภัย  การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นนที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

6.2  บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการป้องกันข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่างเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

7.มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

                     7.1  กรณีเป็นการจัดเก็บโดยระบบอิเลคโทรนิคส์ต้องมีการเข้ารหัสผ่าน หรือใช้อุปกรณ์ที่กำหนดและมีระบบป้องกันการเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าว และปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่มีอำนาจ  หน้าที่ และป้องกันการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ทำลาย 

                     7.2  กรณีที่เป็นเอกสารจะต้องมีการเก็บรักษาให้สามารถใช้งานได้และพร้อมใช้ในสถานที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไม่มี อำนาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เช่น เก็บใส่ตู้หรือลิ้นชัก มีกุญแจป้องกันหรือภัยใดๆ ที่อาจทำให้ข้อมูลเสียหายซึ่งเก็บรักษาและควบคุมการใช้โดยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

                     7.3  ฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลเหล่านี้

8.สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                     8.1  พนักงานมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้

                                    – ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

                                    – ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

                                    – ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

                                    – คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับพนักงาน

                                    – ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

                                    – ระงับการใช้ข้อมูส่วนบุคคลของพนักงาน

                                    – แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

                                    – ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลรวมทั้ง

พนักงานของบริษัท  หรือผู้รับจ้างของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      – กรณีพนักงานมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน สามารถดดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศ เรื่อง สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                                    ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของพนักงานโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      9.1  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

      สถานที่ติดต่อ :  เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน

                                 กรุงเทพมหานคร

                     9.2  กรณีท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail : [email protected] จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติตั้งแต่วันที่  1 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ทราบทันที