คณะกรรมการ

ทีมผู้นำและทีมบริหารมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุสาหกรรมเชิงลึก และหลากหลายด้าน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุพันธกิจได้

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย

ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจประเทศไทย

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นาย อนิล กุมาร์ โคลิ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค

กรรมการชุดย่อย

ทีมผู้นำและทีมบริหารมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุสาหกรรมเชิงลึก และหลากหลายด้าน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุพันธกิจได้

ฝ่ายบริหาร

โครงสร้างการจัดการ