การกำกับดูแลกิจการ

ชื่อไฟล์  
หนังสือบริคณห์สนธิ File size: 471 KB
ข้อบังคับบริษัท File size: 9 MB

กฎบัตรและคุณสมบัติกรรมการ

ชื่อไฟล์  
Board of Directors Charter File PDF: 72 KB
Audit Committee Charter File PDF: 70 KB
Nomination and Remuneration Committee Charter File PDF: 66 KB
Qualification of Directors File PDF: 33 KB
Qualification of Independent Directors File PDF: 40 KB

จรรยาบรรณสำหรับผู้ผลิต

ชื่อไฟล์  
อยู่ในระหว่างปรับปรุง

นโยบาย

ชื่อไฟล์  
จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ File size: 116 KB
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี File size: 388 KB
นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น File size: 121 KB
นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน File size: 135 KB
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน File size: 877 KB
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน File size: 485 KB
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม File size: 331 KB
นโยบายอนุรักษ์การได้ยิน File size: 366 KB
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง File size: 333 KB
นโยบายคุณภาพ File size: 277 KB

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

You can help creating good corporate governance at TPAC by reporting a Corporate Governance Manual violation that you encounter or witness. Please send us the information on the incident through any of the channels mentioned below.

Anonymously submit a report through the whistleblower center.

Anonymously submit a report through the whistleblower center.

อีเมล

ethics@tpacpackaging.com

ที่อยู่สำหรับจดหมาย]

No.77, Soi Thian Thaley 30,
Bang Khun Thian Chay-Thaley Road,
Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150,
Thailand

รางวัลและความสำเร็จ

All of our awards and recognitions reflect the dedication and excellence of our employees around the world and our consistent efforts in improving our operations.