การกำกับดูแลกิจการ

ชื่อไฟล์  
ข้อบังคับบริษัท File size: 3 MB

กฎบัตรและคุณสมบัติกรรมการ

ชื่อไฟล์  
กฎบัตร คณะกรรมการบริษัท File PDF: 148 KB
กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ File PDF: 147 KB
กฎบัตร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน File PDF: 133 KB
กฎบัตร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน File PDF: 139 KB
คุณสมบัติกรรมการบริษัท File PDF: 100 KB
คุณสมบัติกรรมการอิสระ File PDF: 106 KB

จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

ชื่อไฟล์  
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ File size: 150 KB

นโยบาย

ชื่อไฟล์  
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี File size: 375 KB
นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น File size: 258 KB
จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ File size: 273 KB
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติด้านแรงงาน File size: 144 KB
รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนรอบด้าน File size: 356 KB
นโยบายบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน File size: 104 KB
นโยบายด้านภาษี File size: 107 KB
นโยบายการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน File size: 201 KB
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน File size: 125 KB
นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน File size: 135 KB
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน File size: 877 KB
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน File size: 778 KB
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม File size: 545 KB
นโยบายอนุรักษ์การได้ยิน File size: 594 KB
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง File size: 333 KB
นโยบายคุณภาพ File size: 277 KB

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

You can help creating good corporate governance at TPAC by reporting a Corporate Governance Manual violation that you encounter or witness. Please send us the information on the incident through any of the channels mentioned below.

Anonymously submit a report through the whistleblower center.

Anonymously submit a report through the whistleblower center.

อีเมล

ที่อยู่สำหรับจดหมาย]

No.77, Soi Thian Thaley 30,
Bang Khun Thian Chay-Thaley Road,
Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150,
Thailand

รางวัลและความสำเร็จ

All of our awards and recognitions reflect the dedication and excellence of our employees around the world and our consistent efforts in improving our operations.