นักลงทุนสัมพันธ์

ภาพรวม

SET : TPAC

Last Done

14.60

Change (%)

0.69%

Volume (Shares)

164,601.00

Last Updated: 30 Jun 2022 16:38

Aspiration 23 รายงานประจำปี 2564

KEY FIGURES

5.19 พันล้านบาท

ยอดขาย
สำหรับปี 2564

72%
อาหารและเครื่องดื่ม
19%
เวชภัณฑ์ และของใช้ส่วนบุคคล
9%
ของใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม

5.19 พันล้านบาท

ยอดขาย
สำหรับปี 2564

37%
ประเทศไทย
41%
ประเทศอินเดีย
10%
ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
12%
ประเทศมาเลเซีย

7.13 พันล้านบาท

Total Asset
ณ วันสิ้นสุดปี 2564

5.13 พันล้านบาท

Market Capitalisation
ณ วันสิ้นสุดปี 2564

ภาพรวมทางการเงิน

ราคาหลักทรัพย์

SET : TPAC
THB 14.60

Change

+0.10

%Change

0.69%

Volume (Shares)

164,601.00

Value (THB '000)

2,430.76

Day's Range

14.50 - 14.90

Open

14.50

Prior

14.50

52 weeks' range

12.90 - 20.80

Last Updated : 30 Jun 2022 16:38

Factsheet

TPAC Factsheet Q1'2020

FILE PDF: 4.3 MB

TPAC Factsheet Q2'2020

FILE PDF: 4 MB
งบการเงิน
งบการเงินไตรมาส 1/2565 File size: 260 KB
งบการเงินปี 2564 File size: 311 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2564 File size: 311 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2564 File size: 307 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2564 File size: 135 KB
งบการเงินปี 2563 File size: 366 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2563 File size: 158 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2563 File size: 145 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2563 File size: 139 KB
งบการเงินปี 2562 File size: 332 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2562 File size: 175 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2562 File size: 188 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2562 File size: 160 KB
งบการเงินปี 2561 File size: 262 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2561 File size: 121 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2561 File size: 151 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2561 File size: 129 KB
งบการเงินปี 2560 File size: 185 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2560 File size: 115 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2560 File size: 71 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2560 File size: 62 KB
งบการเงินปี 2559 File size: 124 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2559 File size: 79 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2559 File size: 73 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2559 File size: 68 KB
งบการเงินปี 2558 File size: 108 KB
งบการเงิน ไตรมาส 3/2558 File size: 75 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2558 File size: 68 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2558 File size: 61 KB
MD&A
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565 File size: 718 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 File size: 793 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564 File size: 470 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564 File size: 483 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564 File size: 543 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 File size: 523 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563 File size: 545 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563 File size: 536 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563 File size: 478 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 File size: 391 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2562 File size: 105 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2562 File size: 569 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2562 File size: 454 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 File size: 497 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2561 File size: 477 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2561 File size: 2 MB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561 File size: 2 MB
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แหล่งข้อมูล: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
Rank Name of shareholders Number of shares Proportion of shareholding
1 นาย อานุช โลเฮีย 227,479,192 69.66%
2 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์ 22,600,000 6.92%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,363,900 3.17%
4 นางสาว อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์ 8,000,000 2.45%
5 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 7,560,000 2.32%
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 3,651,000 1.12%
7 นาง ธิติมา หวังธีระประเสริฐ 2,400,000 0.73%
8 นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร 2,261,000 0.69%
9 นาย นิติ เนื่องจำนงค์ 1,599,900 0.49%
10 Bangkok Insurance Plc. 1,472,500 0.45%
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
Performance Period Type DPS X-Date Payment Date
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 เงินสด 0.292 07 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 เงินสด 0.125 30 เมษายน 2563 20 พฤษภาคม 2563
01 ก.ค. 2560 -31 ธ.ค. 2560 เงินสด 0.03 3 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 เงินสด 0.10 25 สิงหาคม 2560 8 กันยายน 2560
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 เงินสด 0.11 4 พฤษภาคม 2560 19 พฤษภาคม 2560
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 เงินสด 0.10 23 สิงหาคม 2559 8 กันยายน 2559
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 เงินสด 0.25 4 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559
การประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 File PDF: 1.60 MB
วิธีปฏิบัติในการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect File PDF: 475 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 File PDF: 358 KB
หลักเกณฑ์ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File PDF: 127 KB
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File PDF: 72 KB
แบบฟอร์มเสนอขื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File size: 78 KB
หลักเกณฑ์ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File size: 127 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 File size: 726 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 File size: 273 KB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 File size: 680 KB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 File size: 273 KB
Form for Proposing Agenda (EN) File PDF: 79 KB
Criteria of Shareholders to propose agenda (EN) File PDF: 75 KB
AGM 2020 Invitation letter File PDF: 1.8 MB
Minutes of AGM 2020 File PDF: 253 KB
AGM 2019 Invitation letter File PDF: 652 KB
Minutes of AGM 2019 File PDF: 371 KB
EGM no.1.2019 Invitation letter File PDF: 892 KB
Minutes of EGM no.1.2019 File PDF: 300 KB
EGM no.2.2019 Invitation letter File PDF: 1.6 MB
Minutes of EGM no.2.2019 File PDF: 283 KB
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 ก.ค. 2564 การดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย กลับสู่ระดับปกติ
12 ก.ค. 2564 การดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากการประกาศมาตรการควบคุมการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Movement Control Oder)
25 Feb 2021 Dividend Payment and Convening of 2021 Annual General Meeting of Shareholders
25 Feb 2021 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2020
25 Feb 2021 Financial Performance Yearly (F45) (Audited)
25 Feb 2021 Financial Statement Yearly 2020 (Audited)
11 Nov 2020 Invitation to shareholders for the proposal of director candidates, agenda items and questions in advance of Thai Plaspac Public Company Limited 2021 Annual General Meeting
11 Nov 2020 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2020
11 Nov 2020 Financial Performance Quarter 3 (F45) (Reviewed)
11 Nov 2020 Financial Statement Quarter 3/2020 (Reviewed)
26 Oct 2020 Notification of the completion of the acquisition of the remaining shares in TPAC Packaging India Private Limited
22 Sep 2020 Acquisition of the remaining shares in TPAC Packaging India Private Limited
11 Aug 2020 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2020
11 Aug 2020 Financial Performance Quarter 2 (F45) (Reviewed)
16 Jun 2020 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2020
18 May 2020 Listed companies granted deadline extension for submission of financial statements
15 May 2020 Notification of Impact from the Covid-19 pandemic
13 May 2020 Request for an extension to the deadline for submission of the interim financial statements for 3 months period ended March 31st, 2020_(Revised)
07 May 2020 Request for an extension to the deadline for submission of the interim financial statements for 3 months period ended March 31st, 2020
05 May 2020 Notification of disclosure of the Minute of 2020 Annual General Meeting of Shareholders on company's website
21 Apr 2020 Shareholders meeting's resolution
02 Apr 2020 Notification of the changing venue of the 2020 Annual General Meeting of shareholders
01 Apr 2020 Notification of the Operations in India due to the nationwide lockdown
20 Mar 2020 Notification of the supporting documents of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Company's website
24 Feb 2020 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2019_(Revised format)
04 Dec 2019 New shares of TPAC to be traded on December 4, 2019
27 Nov 2019 Report on the results of sale of common shares offered to existing common shareholders (F53-5)
27 Nov 2019 Notification of registration of amendment to the Company's Memorandum of Association in relation to the reduction and increase of the Company's registered capital and registration of change in paid-up capital
13 Nov 2019 Invitation to Shareholders to propose agenda, question and director nomination in advance of 2020 Annual General Meeting
13 Nov 2019 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2019
13 Nov 2019 Reviewed financial performance Quarter 3 (F45)
31 Oct 2019 Notification of disclosure of the notice of the right to subscribe for the newly issued ordinary shares of Thai Plaspac Public Company Limited on company's website
29 Oct 2019 Notification of disclosure of the Minute of No.2/2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders on company's website
15 Oct 2019 Notification of the Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2019
11 Sep 2019 Capital Increase Report Form (F53-4)_(Revised)
05 Sep 2019 Increase of registered capital, issuance and offering of newly issued ordinary shares to the existing shareholders on a pro rata basis (Rights Offering), and convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2019
15 Aug 2019 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2019_(Revised)
14 Aug 2019 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2019
14 Aug 2019 Reviewed Quarter 2 and Consolidated F/S (F45-3)
31 Jul 2019 Report on the Completion of the Investment in Sun Packaging Systems (FZC), UAE
18 Jul 2019 Notification of disclosure of the Minute of No.1/2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders on Company's Website
04 Jul 2019 Notification of No.01/2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders' resolution
20 Jun 2019 Information Memorandum on share acquisition of Sun Packaging System (FZC)_(additional)
19 Jun 2019 Independent Financial Advisor's opinion report to the investment in Sun Packaging System (FZC)
19 Jun 2019 Notification of the supporting documents of the No.1/2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders on Company's Website
15 May 2019 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2019
15 May 2019 Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3)_(Revised)
15 May 2019 Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3)
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
05 Sep 2019 TPAC increased the capital (Right Offering) – Move to SET
25 Apr 2019 TPAC invested in plastic containers Company’s shares in UAE. THB 475 million
27 Feb 2019 TPAC invest in solar rooftop business.

เว็ปแคสต์

ชื่อไฟล์วีดีโอ
​ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 https://youtu.be/pIPgyURUVic

ข้อมูลนักวิเคราะห์

Broker Analyst Email Address
Krungsri Securities Pcl. Naphat Chantaraserekul naphat.chantaraserekul@krunsrisecurities.com
Asia Plus Securities Pcl. Nalinrat Kittikumpolrat nalinrat@asiaplus.co.th
Asia Plus Securities Pcl. Pasakorn Wangvivatcharoen pasakorn.w@asiaplus.co.th

This listing of analysts who cover TPAC does not imply any endorsement of either their research or their recommendations

ข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์
รายงานประจำปี 2564 File size: 4.59 MB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2563 File size: 523 KB
งบการเงิน ปี 2563 File size: 366 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563 File size: 545 KB
งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563 File size: 158 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563 File size: 536 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563 File size: 145 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563 File size: 478 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563 File size: 139 KB
รายงานประจำปี 2562 File size: 13 MB
2562 FY MD&A File size: 337 KB
2562 FY Financial Statement File size: 217 KB
2562 Q3 MD&A File size: 95 KB
2562 Q3 Financial Statement File size: 154 KB
2562 Q2 MD&A File size: 258 KB
2562 Q2 Financial Statement File size: 157 KB
2562 Q1 MD&A File size: 278 KB
2562 Q1 Financial Statement File size: 136 KB
รายงานประจำปี 2561 File size: 4 MB

ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  แจ้งเตือนอีเมลล์

  กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน

  To ensure your security, please follow the captcha instruction below. It is used to prevents automated submissions and reduces spam.

  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  Mr. Terapol Soonponrai

  Investor Relation

  02-897-2250 ext. 179

  terapol@tpacpackaging.com / IR@tpacpackaging.com

  Mr. Tanin Thienwitit

  Financial Analyst

  02-897-2250 ext. 199

  tanin.t@tpacpackaging.com

   กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน

   To ensure your security, please follow the captcha instruction below. It is used to prevents automated submissions and reduces spam.