นักลงทุนสัมพันธ์

ภาพรวมทางการเงิน

REVENUE-INVESTOR-RELATION-FY23

GROSS-PROFIT-INVESTOR-RELATION-FY23

EBIDA-INVESTOR-RELATION-FY23

CORE-EBITDA-INVESTOR-RELATION-FY23

TPAC-NET-PROFIT-INVESTOR-RELATION-FY23

TPAC-CORE-NET-PROFIT-INVESTOR-RELATION-FY23

EPS-INVESTOR-RELATION-FY23

CORE-EPS-INVESTOR-RELATION-FY23

OPERATING-CASHFLOW-INVESTOR-RELATION-FY23

TOTAL-ASSETS-CASHFLOW-INVESTOR-RELATION-FY23

TOTAL-LIABILITIES-CASHFLOW-INVESTOR-RELATION-FY23

SHAREHOLDER-EQUITIES-INVESTOR-RELATION-FY23

Factsheet

TPAC Factsheet

FILE PDF: 658 KB
งบการเงิน
งบการเงินไตรมาส 1/2567 File size: 276 KB
รายงาน และงบการเงินรวมปี 2566 File size: 25.8 MB
งบการเงินไตรมาส 4/2566 File size: 478 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2566 File size: 279 KB
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไตรมาส 3/2566 File size: 5 MB
งบการเงินไตรมาส 2/2566 File size: 279 KB
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไตรมาส 2/2566 File size: 9 MB
งบการเงินไตรมาส 1/2566 File size: 260 KB
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไตรมาส 1/2566 File size: 7 MB
รายงาน และงบการเงินรวมปี 2565 File size: 17 MB
งบการเงินปี 2565 File size: 463 KB
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไตรมาส 3/2565 File size: 6 MB
งบการเงินไตรมาส 3/2565 File size: 292 KB
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไตรมาส 2/2565 File size: 3 MB
งบการเงินไตรมาส 2/2565 File size: 288 KB
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไตรมาส 1/2565 File size: 2 MB
งบการเงินไตรมาส 1/2565 File size: 260 KB
รายงานประจำปี 2564 (56-1 One report) File size: 5 MB
รายงาน และงบการเงินรวมปี 2564 File size: 9 MB
งบการเงินปี 2564 File size: 311 KB
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไตรมาส 3/2564 File size: 4 MB
งบการเงินไตรมาส 3/2564 File size: 311 KB
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไตรมาส 2/2564 File size: 3 MB
งบการเงินไตรมาส 2/2564 File size: 307 KB
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไตรมาส 1/2564 File size: 2 MB
งบการเงินไตรมาส 1/2564 File size: 135 KB
รายงานประจำปี 2563 File size: 22 MB
รายงาน และงบการเงินรวมปี 2563 File size: 5 MB
งบการเงินปี 2563 File size: 366 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2563 File size: 158 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2563 File size: 145 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2563 File size: 139 KB
รายงานประจำปี 2562 File size: 10 MB
งบการเงินปี 2562 File size: 332 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2562 File size: 175 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2562 File size: 188 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2562 File size: 160 KB
รายงานประจำปี 2561 File size: 4 MB
งบการเงินปี 2561 File size: 262 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2561 File size: 121 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2561 File size: 151 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2561 File size: 129 KB
รายงานประจำปี 2560 File size: 3 MB
งบการเงินปี 2560 File size: 185 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2560 File size: 115 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2560 File size: 71 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2560 File size: 62 KB
งบการเงินปี 2559 File size: 124 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2559 File size: 79 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2559 File size: 73 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2559 File size: 68 KB
งบการเงินปี 2558 File size: 108 KB
งบการเงิน ไตรมาส 3/2558 File size: 75 KB
งบการเงิน ไตรมาส 2/2558 File size: 68 KB
งบการเงิน ไตรมาส 1/2558 File size: 61 KB
MD&A
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2567 File size: 1.00 MB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 4/2566 File size: 1.90 MB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2566 File size: 2 MB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2566 File size: 2 MB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2566 File size: 1 MB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 File size: 2 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2565 File size: 1 MB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2565 File size: 796 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565 File size: 718 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 File size: 793 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564 File size: 470 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564 File size: 483 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564 File size: 543 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 File size: 523 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563 File size: 545 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563 File size: 536 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563 File size: 478 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 File size: 391 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2562 File size: 105 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2562 File size: 569 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2562 File size: 454 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 File size: 497 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2561 File size: 477 KB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2561 File size: 2 MB
บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561 File size: 2 MB
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2566 (56-1 ONE REPORT) File size: 23 MB
รายงานความยั่งยืน 2566 File size: 8 MB
รายงานประจำปี 2565 (56-1 ONE REPORT) File size: 14 MB
รายงานประจำปี 2564 (56-1 ONE REPORT) File size: 5 MB
รายงานประจำปี 2563 File size: 23 MB
รายงานประจำปี 2562 File size: 10 MB
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
แหล่งข้อมูล: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
Rank Name of shareholders Number of shares Proportion of shareholding
1 นาย อานุช โลเฮีย 227,479,192 69.66%
2 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์ 22,800,000 6.98%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,104,970 2.48%
4 นางสาว อนุตรีย์ เนื่องจำนงค์ 8,000,000 2.45%
5 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 7,560,000 2.32%
6 นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร 2,710,000 0.83%
7 นาง ธิติมา หวังธีระประเสริฐ 2,600,000 0.80%
8 กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 2,236,400 0.68%
9 นาง ศิรินดา ธนาวิศรุต 2,000,000 0.61%
10 นาย นิติ เนื่องจำนงค์ 1,537,400 0.49%
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
Performance Period Type DPS X-Date Payment Date
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 เงินสด 0.450 10 พฤษภาคม 2567 24 พฤษภาคม 2567
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 เงินสด 0.293 10 พฤษภาคม 2566 25 พฤษภาคม 2566
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 เงินสด 0.141 10 พฤษภาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 เงินสด 0.292 07 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 เงินสด 0.125 30 เมษายน 2563 20 พฤษภาคม 2563
01 ก.ค. 2560 -31 ธ.ค. 2560 เงินสด 0.03 3 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 เงินสด 0.10 25 สิงหาคม 2560 8 กันยายน 2560
01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 เงินสด 0.11 4 พฤษภาคม 2560 19 พฤษภาคม 2560
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 เงินสด 0.10 23 สิงหาคม 2559 8 กันยายน 2559
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 เงินสด 0.25 4 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559
การประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 File PDF: 400 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 File PDF: 2 MB
หลักเกณฑ์ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File PDF: 149 KB
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File PDF: 97 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 File PDF: 345 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 File PDF: 2 MB
หลักเกณฑ์ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File PDF: 141 KB
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File PDF: 78 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 File PDF: 1.60 MB
วิธีปฏิบัติในการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect File PDF: 475 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 File PDF: 358 KB
หลักเกณฑ์ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File PDF: 127 KB
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File PDF: 72 KB
แบบฟอร์มเสนอขื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File size: 78 KB
หลักเกณฑ์ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ วาระ และคำถามล่วงหน้า File size: 127 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 File size: 726 KB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 File size: 273 KB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 File size: 680 KB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 File size: 273 KB
Form for Proposing Agenda (EN) File PDF: 79 KB
Criteria of Shareholders to propose agenda (EN) File PDF: 75 KB
AGM 2020 Invitation letter File PDF: 1.8 MB
Minutes of AGM 2020 File PDF: 253 KB
AGM 2019 Invitation letter File PDF: 652 KB
Minutes of AGM 2019 File PDF: 371 KB
EGM no.1.2019 Invitation letter File PDF: 892 KB
Minutes of EGM no.1.2019 File PDF: 300 KB
EGM no.2.2019 Invitation letter File PDF: 1.6 MB
Minutes of EGM no.2.2019 File PDF: 283 KB
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 พฤศจิกายน 2566 แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ วาระการประชุม และส่งคำถาม ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
13 พฤศจิกายน 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2566
13 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2566 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
28 เม.ย. 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 มี.ค. 2566 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
24 ก.พ. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
24 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2566 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566
24 ก.พ. 2566 งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
10 พ.ย. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
10 พ.ย. 2565 แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ วาระการประชุม และส่งคำถาม ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
15 ส.ค. 2565 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยของ TPAC Packaging India Private Limited
15 ส.ค. 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
15 ส.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
15 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 ส.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
15 ส.ค. 2565 แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของกลุ่มบริษัทและการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
18 พ.ค. 2565 การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TPAC-F
17 พ.ค. 2565 แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
13 พ.ค. 2565 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
12 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พ.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
03 พ.ค. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น_(แก้ไข)
29 เม.ย. 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 เม.ย. 2565 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริคณห์สนธิ_(แก้ไข#2)
04 เม.ย. 2565 รายงานการเข้าซื้อธุรกิจของ M/s Skypet Polymers
28 ก.พ. 2565 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และบริคณห์สนธิ_(แก้ไข)
28 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28 ก.พ. 2565 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565
28 ก.พ. 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
05 ม.ค. 2565 การเข้าซื้อกิจการ Skypet Polymers โดย TPAC Packaging India II Private Limited (แก้ไข)
04 ม.ค. 2565 การเข้าซื้อกิจการ Skypet Polymers โดย TPAC Packaging India II Private Limited
13 ก.ค. 2564 การดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย กลับสู่ระดับปกติ
12 ก.ค. 2564 การดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากการประกาศมาตรการควบคุมการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Movement Control Oder)
25 ก.พ. 2564 Dividend Payment and Convening of 2021 Annual General Meeting of Shareholders
25 ก.พ. 2564 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2020
25 ก.พ. 2564 Financial Performance Yearly (F45) (Audited)
25 ก.พ. 2564 Financial Statement Yearly 2020 (Audited)
11 Nov 2020 Invitation to shareholders for the proposal of director candidates, agenda items and questions in advance of Thai Plaspac Public Company Limited 2021 Annual General Meeting
11 Nov 2020 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2020
11 Nov 2020 Financial Performance Quarter 3 (F45) (Reviewed)
11 Nov 2020 Financial Statement Quarter 3/2020 (Reviewed)
26 Oct 2020 Notification of the completion of the acquisition of the remaining shares in TPAC Packaging India Private Limited
22 Sep 2020 Acquisition of the remaining shares in TPAC Packaging India Private Limited
11 Aug 2020 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2020
11 Aug 2020 Financial Performance Quarter 2 (F45) (Reviewed)
16 Jun 2020 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2020
18 May 2020 Listed companies granted deadline extension for submission of financial statements
15 May 2020 Notification of Impact from the Covid-19 pandemic
13 May 2020 Request for an extension to the deadline for submission of the interim financial statements for 3 months period ended March 31st, 2020_(Revised)
07 May 2020 Request for an extension to the deadline for submission of the interim financial statements for 3 months period ended March 31st, 2020
05 May 2020 Notification of disclosure of the Minute of 2020 Annual General Meeting of Shareholders on company's website
21 Apr 2020 Shareholders meeting's resolution
02 Apr 2020 Notification of the changing venue of the 2020 Annual General Meeting of shareholders
01 Apr 2020 Notification of the Operations in India due to the nationwide lockdown
20 Mar 2020 Notification of the supporting documents of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Company's website
24 Feb 2020 Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2019_(Revised format)
04 Dec 2019 New shares of TPAC to be traded on December 4, 2019
27 Nov 2019 Report on the results of sale of common shares offered to existing common shareholders (F53-5)
27 Nov 2019 Notification of registration of amendment to the Company's Memorandum of Association in relation to the reduction and increase of the Company's registered capital and registration of change in paid-up capital
13 Nov 2019 Invitation to Shareholders to propose agenda, question and director nomination in advance of 2020 Annual General Meeting
13 Nov 2019 Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2019
13 Nov 2019 Reviewed financial performance Quarter 3 (F45)
31 Oct 2019 Notification of disclosure of the notice of the right to subscribe for the newly issued ordinary shares of Thai Plaspac Public Company Limited on company's website
29 Oct 2019 Notification of disclosure of the Minute of No.2/2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders on company's website
15 Oct 2019 Notification of the Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2019
11 Sep 2019 Capital Increase Report Form (F53-4)_(Revised)
05 Sep 2019 Increase of registered capital, issuance and offering of newly issued ordinary shares to the existing shareholders on a pro rata basis (Rights Offering), and convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2019
15 Aug 2019 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2019_(Revised)
14 Aug 2019 Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2019
14 Aug 2019 Reviewed Quarter 2 and Consolidated F/S (F45-3)
31 Jul 2019 Report on the Completion of the Investment in Sun Packaging Systems (FZC), UAE
18 Jul 2019 Notification of disclosure of the Minute of No.1/2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders on Company's Website
04 Jul 2019 Notification of No.01/2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders' resolution
20 Jun 2019 Information Memorandum on share acquisition of Sun Packaging System (FZC)_(additional)
19 Jun 2019 Independent Financial Advisor's opinion report to the investment in Sun Packaging System (FZC)
19 Jun 2019 Notification of the supporting documents of the No.1/2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders on Company's Website
15 May 2019 Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2019
15 May 2019 Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3)_(Revised)
15 May 2019 Reviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3)
29 มี.ค. 2567 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
11 ส.ค. 2566 TPAC ประกาศงบไตรมาส 2/66 กำไรต่อหุ้นเพิ่มเท่าตัวเทียบปีต่อปี
12 พ.ค. 2566 TPAC ประกาศงบ Q1 ทุบสถิติไตรมาสใหม่อีกครั้ง
24 ก.พ. 2566 Thai Plaspac (TPAC) ประกาศงบปี 65 ทุบสถิติรายได้ และ EBITDA
31 ส.ค. 2565 TPAC ติดดัชนี FTSE มีผล 16 ก.ย. เพิ่มความเชื่อมั่น นลท.สถาบัน-กองทุน
20 ส.ค. 2565 TPAC เข้าดัชนี FTSE Micro Cap รายไตรมาส มีผล 16 ก.ย.นี้
15 ก.ค. 2565 10 หุ้นบิ๊กแคป เสน่ห์แรง ‘Morgan Stanley’ ร่วมลงทุนมูลค่าพอร์ต 2.32 หมื่นล้านบาท
07 ม.ค. 2565 TPAC อัพแวลูแดนภารตะ.!!
04 ม.ค. 2565 TPAC ซื้อกิจการ “M/s Skypet Polymers” ขยายตลาดบรรจุภัณฑ์อินเดียใต้
05 ก.ย. 2562 TPAC increased the capital (Right Offering) – Move to SET
25 เม.ย. 2562 TPAC invested in plastic containers Company’s shares in UAE. THB 475 million
27 ก.พ. 2562 TPAC invest in solar rooftop business.

เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

ชื่อไฟล์
SET Opportunity Day ไตรมาส 3/2566

19 ธันวาคม 2566

ดูวิดีโอ

Yuanta Corporate Day 2023

13 ธันวาคม 2566

ดูวิดีโอ

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2566

1 ธันวาคม 2566

SET Digital Roadshow ไตรมาส 3/2566

30 พฤศจิกายน 2566

ดูวิดีโอ

SET Opportunity Day ไตรมาส 2/2566

19 กันยายน 2566
ดูวิดีโอ

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2566

30 สิงหาคม 2566

SET Opportunity Day ไตรมาส 1/2566

20 มิถุนายน 2566
ดูวิดีโอ

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2566

13 มิถุนายน 2566

SET Opportunity Day ไตรมาส 4/2565

28 มีนาคม 2566
ดูวิดีโอ

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2565

21 มีนาคม 2566

ข้อมูลนักวิเคราะห์

COMPANY Analyst Email Address
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ณัชพล แพรสีเจริญ [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สุพพตา ศรีสุข [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ณภัทร จันทรเสรีกุล [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อธิภู วิศวเวช [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด นวลพรรณ น้อยรัชชุกร [email protected]
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ [email protected]

This listing of analysts who cover TPAC does not imply any endorsement of either their research or their recommendations

Download List Broker Analyst Date Download
บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ณัชพล แพรสีเจริญ 8 ธันวาคม 2566
Stock Note บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย 14 พฤศจิกายน 2566
Wealth Stock Note บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย 7 กันยายน 2566
บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สุพพตา ศรีสุข 31 สิงหาคม 2566
บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สุพพตา ศรีสุข 15 สิงหาคม 2566
บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สุพพตา ศรีสุข 21 กรกฎาคม 2566
บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อธิภู วิศวเวช 29 เมษายน 2565
Visit Note บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด สิทธิชัย ดวงรัตนฉายา 31 พฤษภาคม 2564
บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สุพพตา ศรีสุข 14 พฤษภาคม 2564
บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด นวลพรรณ น้อยรัชชุกร 23 กันยายน 2563
บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด นวลพรรณ น้อยรัชชุกร 9 กันยายน 2563
บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ณภัทร จันทรเสรีกุล 8 กันยายน 2563

ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  แจ้งเตือนอีเมลล์

  กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน

  To ensure your security, please follow the captcha instruction below. It is used to prevents automated submissions and reduces spam.

  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  นายนัฐปวุฒิ ตรีรัตนวงศ์

  02-897-2250 EXT. 512

  [email protected]

   กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน

   To ensure your security, please follow the captcha instruction below. It is used to prevents automated submissions and reduces spam.